AQUA TX Series
12/31/2023
AQUA-TX Series Commercial Movie
AQUA TX Series
AQUA TX Series
AQUA TX Series
Director: HIROKI TOKAI
DoP/Gaffer: MICHITO HOKARI
1st AC: TOMOYA IWADE
2nd AC: KENTARO IWASHITA, TOMOKI KITAHARA
Light Assistant: NINJA-KONO, HIROTAKA NAKAJIMA, DAIKI TANAKA, KENTA ABE, MITSURU SAKAMOTO, MINA OSHIMA, YOHEI UMEKI
Production Design: TAKU WADA (Mesmerism Inc.), AKIHIRO HATAZAWA, RYO KATAOKA TAKAFUMI TOYAMA
Motion Camera: SHIGERU HAGIWARA
Food Stylist: NANASAI
Music: TARO ISHIDA
Mixer: SHOWSUKE ASADA (1991)
Colorist: SOTA ITO
Online Edit: KAOLU SUZUKI
Title Design: KAZUHA NAKAMOTO
Creative Director: KOTA HOSHINO
Producer: KEISUKE HOMAN
Production Manager: CHISATO MATSUYAMA
Production Support: GEN OUCHI, YUSUKE MOROHASHI
Production: OVERA